Đang xử lý

Daniel Shapiro

( 0 )

Daniel Shapiro, phó giám đốc của Dự án hoạch định chiến lược đàm phán của Harvard kiêm giảng viên khoa Luật Đại học Harvard và khoa Tâm thần học của Bệnh viện McLean cũng thuộc Đại học Harvard. Với học vị tiến sĩ ngành tâm lý lâm sàn, chuyên về mảng tâm lý đàm phán, Daniel Shapiro là người chịu trách nhiệm chỉ đạo một đề án cơ sở của Harvard có tên gọi “Sáng kiến Đàm phán Quốc tế”. Đây là đề án phát triển các chiến lược tập trung vào khía cạnh tâm lý nhằm giảm thiểu bạo lực chính trị. Ông còn giảng dạy tại Đại học MIT Sloan và được mời thỉnh giảng môn đàm phán cho rất nhiều nhà điều hành đoàn thể cũng như các quan chức ngoại giao.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận